Kan waaqayyoo jedhe hin hafuu

  • kan waaqayyoo jedhe hin hafuu Kan Waaqa abdatu hin dhabu He who hoped his Waaqa, never become a loser 104. Jireenyi bara baraa kan argamu Ilma Waaqayyoo qabaachuudhan ta'a (1Yoh. Nama hundaaf kan ta’u irraa ala qormaanni kamiyyuu isin irra hin geenye. Inni immo, "Isin kan goodaa kanaa ti, ani immoo kan gubbaa sanaa ti; isin kan biyya lafa kanaa ti, ani garuu kan biyya lafaa kanaa miti. Haa ta’u malee jireenya hafuuraa ishee kana dhiifnaan akka dhaabbata wa’ii taatee hafuu dandeessi. Achiis, iyyitee boossee mankaraarutti kaate. Duulli amma oduu hin gahu. Aug 19, 2012 · ya ilmaan oromo ya ilmaan abbaa kiyyaa. Kun Mana hidhaa Buunnoo Beddalleeti Hidhamtoota Siyaasaatu guutee jira achi qofa miti Mana hidhaa Oromiyaa hundatu akkasi. Jaalalli qoonqa beelladoonnilleen hubatani. Qomoo dhugaa dhaadatu Seenaaf dilbii nu kuusa. ብርሃን translation in Amharic-Oromo dictionary. NURRAA HIN BAREEDU ABOMA TEFERA NURRAA Tasfayee Guutamaa /cehi kan jedhe waaqayyodha! Hangaa kan hin qabnee ibbidaa waqumaa Garaa ketii batee kan umee hundumaa Durbumadhan dessee hadhaa goftaa tatee Fannoo ilmaa kee jalatii badhasaa nuuf tat Gargarsaa afuraa qulquluutin malee Kan sii farsuu hin jiruu namni tokkolee Jaalalli kee mo'ee laphesaa kan cabsuu Sii wamachudhafii tasumaa hin obsuu. NAMNI CUBBAMAADHAA “ Hin fakkaanne Fakkeesi Jedhe Oromoon” Welcome to bilisummaa Online, your source of news and information about Oromia bilisummaa online, bilisummaa , bilisummaa Maaliif kan dabre irraa hin baranne? (Kutaa lammaffaa) Welcome to bilisummaa Online, your source of news and information about Oromia bilisummaa online, bilisummaa , bilisummaa ,Oromo news, oromia,oromiyaa news,Oromia music,Oduu Oromoo,Oromoo - oduu gaafa aafrikaa, Ethiopia, Oromoo, Oromiyaa, aadaa, afaan, seenaa, Harargee, Arsii, Wallagga Semayawii paartiin har’a waaree irratti ibsa gaazexeessotaaf kenneen dhimmootii biyyattii ijoo ta’an jedhe sadii irratti ibsa kennee jira. 6:18). Kan nuyi abdannu waan nu barbaachisu, kan yaada Waaqayyoo ta’uu, yaada Waaqayyoo erga abdatnee immoo Waaqayyo nuuf taasisuu isaa yoo amanne inni nuyi abdanne dhugaatti nuuf jijjiirama (inni fagoo ture dhufee harka keenya keessa nuuf gala). Mana aanu malee mana aaru bira hin dabran. 139:13) Seera Waaqayyoo beeka. Dhiigni ilmaa ketii ini addunyaa dhiqee Aug 01, 2014 · Namn illma Waaqayyoo hin qabne, jireenyicha hin qabu. " (1 Phexros 2:10) 6. Nabiyyoonni hundi osoo of hin tuulinii fi Rabbiin waliin waan biraa hin gabbarin (hin shaarrakin) Rabbiif harka kennanii jiru. Qalbii (Garaa keenyaan) jiraachuu Waaqayyoo beekna. fudhattan, inni dhuguma iyyuu dubbii Waaqayyoo ti. Haa ta’u malee, utuma hubannoo kana qabduu, dogoggora hojjetteetti. Mar 17, 2012 · Isaanumti immoo ayyaana Waaqayyoo isa karaa furii Yesus Kristos tola isaaniif kennameen, qajeelota in ta’u” Rom 3:23-24. Ayyaanaan yoo ta’e garuu jireenya Akkami akka jiraatu argita. Eenyummaan isaani Waaqayyoon wajjin kan wal make qabaachuun wantootaa yookaan badhaadhummaan iddoodhaa kan hin sochoosne. Ergamootaa 2:27-42, 3:18-21) kakuu isaa waaqayyoo hin dagatu. Apr 27, 2013 · 50+ videos Play all Mix - Tasfayee Guutamaa /cehi kan jedhe waaqayyodha! YouTube Arrabso lafarra gooftaa meqasaa danda'uu waanta baay'ee dhufa Kan nama dorsiisu - Duration: 5:13. ’ Yesus maalif nama ta’e gara biyya lafaa dhufee? Qoramanii ilaalamuun maalif barbaachisee? Jul 14, 2012 · Kana irraa kan ka’e waaqayyo mandaraa Sodoomii fi Gomoraa nan balleessa jedhe. 11 Yoshaafaax immoo, "Raajiin Waaqayyoo, kan nuyi karaa isaa Waaqayyoon gaafatannu as hin jiruu?" jedhe; yommus hojjetoota mootii Israa'el warra gurguddoota keessaa tokko deebisee, "Elsaa'in ilmi Shaafaax inni Eliyaasin gargaaraa ture1, as jira" jedhe. Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta’e, qabeenya, beekumsa isanii, humna isanii kenuuf dubbatti hin jedhan. Ani Hoolota koo beeka, Hoolonni koos ana beeku… Hoolonni koos sagalee koo ni dhagaa’uu. Bara humna qabanittu waa hin tolchinee amma waa Oromoof godhu jedhe namni irraa eegu yoo jirate namni sun lubbuun ni jira hin jedhamu. Arraba isaatu dide malee, garaan isaa: “atiwoo hallayyaa Manjeetti deebitee, kabootayyuu hin qabduu haara korkorii hoolotaa bobeeffatta. ta’u bannaan sis dhabe garaan nama mada’ee dhugaan kee si waliin awwaalamee. 18:22; Yoh. Kan isa dhukubu caalaattuu, namani kun, dhukkubsachiiftuu gaarii kan of biraa hin qabne ture. Uumama 25:1-…Egaa kana keessaattii ammoo wanti gaariin Abraham qabu…-Isa waaqayyoo ittiin jedhe Dhala siifan kenna Hojjataan kee sin dhaalu isa ittiin jedhe Amane Kunis Qajeelummaattii isaaf lakkaawwamedha. 1Yoh. —1 Thess. Akka kifnee hafnus inni hin godhu . In beekti. Namni Waaqayyoo garuu gara isa Waaqayyo ilaaleetti deemuu, waan Inni jedhe gochuu fi Isaaf abboomamuu qofa barbaada! Mar 30, 2017 · Jarreen gara Isaa dhufan jaalala isaatiif deebiidhuma akkasii laatu. Damee Boruu: Waxabajjii 17/2020. Jun 29, 2012 · Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa Tokkootiin Ameen! “Afaan hin beekamneen sagalee kuma kudhan dubbachuurra, warra kaan barsiisuudhaaaf qalbii kootiin sagalee hiikaa qaban shan duwwaa dubbachuu nan jaaladha”1Qor 14:19 Manni-maree Naannoo Tigiraay Paartiileen Filannoon Barcuma Hin Argatiin Hafan Akka Paarlaamaa Keessaa Barcumoota 15 Argatan Murteesse 30/09/2020 Fallmiin Prezidaantummaa Ameerikaa Kaleessa geggeeffame Jechaan Wal Dha’uun Kan Guutame Ture Sep 11, 2020 · Amantaan isaas kan sirrii ta’eefi kan nama ajaa’ibsiisudha. jiidhaan hin boba’u 43. "Gonkumaa! Siif kennuun haa hafuu, si hin fuunfachiisuyyuu" jettee didde qamaleen. Ragaa himatamtoota irratti dhiyaate kan ilaaleen waliin dubbachuuf deemuu isaanii ragaan kun kabalamuu hin jaallatu garuu Yesus nuuf jedhe kabalamee Yoh. Akka ilaalcha kiyyaatitti, kun waayee saba Oromoo fi qabsoo isaa wajjin hin deemu. . [IYesuus jedhe]“Ani… holotin jireenya haqabaataniif, irra hafaas haa qabaataniif dhufeera. Guyyaa soomaa fi kadhataa addaan baasanii qabaachuu qabu. Hiikni gosa kamii iyyuu barbaachiisoodha, garuu yeroo bayyee hiiktoonni Macaafa Qulqulluu warren hammayyaa gaaffii " barreeffamni kun anaaf maal jedhaa?”kan jedhuudha, garuu gaaffii bareedaa kan ta’uu qabu " Maal barreessaan inni kan inni yaade warren Kan of jaju hin dogoggoru. 30, Yaaqoob Waaqayyo akka ergamaa ta'ee arge, Waaqayyoon dhugummatti hin argine. Ollaa fi Waaqatti gadi bahu. Ani seera Waaqayyoo irratti hin ka'u. om (Roomaa 14: 7, 8) Kanaafuu, wanta dursa kenninuuf ilaalchisee gorsa Phaawulos akkas jechuudhaan kenne hojiirra oolchina: “Fakkeenya jireenya bara isa darbu kanaa duukaa hin bu’inaa! Jaalalli Waaqayyoo isa kam akka ta’e gargar baasuudhaaf, yaada garaa keessanii haareffachuudhaan of diddiiraa! Namni marroo dhumaaf isa bite Itti aanaa Qonsilaa Embassy Faransay kan ta’e nama Vener Musinger jedhamu yoo ta’u yeroon isaas baatii Onkololessaa 1870 ture. Erga fayyitee booda jireenya keetti akka guddattuuf guyyaa guyyaatti waantonni ati shaakaltu sadiitu jiru, Inni jalqabaa kadhachuu Sagaleen Waaqayyoo akkas jedha, “Namni ilma Waaqayyootti amanu, jireenya bara baraa qaba; ilma Waaqayyoof kan hin abboomamne garuu jireenya hin argatu, dheekkamsa Waaqayyootu isa irratti hafa malee” (Yoh 3:36). " (Ib 4:15) "Kanaaf inni fuula Waaqayyoo duratti hangafa lubootaa kan namaa nawuu fi amanamaa ta'uudhaaf namoota dhiifama cubbuu argachiisuuf jedhee ufii isaatii waan qoramee dhiphateef Kan akkas nuun jechaa jiru, Waaqa isa hawaa kana uume, kan Gaalaaksii Urjootaa fi Pilaaneetotaa uume, sanyii munyuuqaa fi iqiltootaa Biiliyoonaa olii akkasumas walitti hirkatanii jiraachuu uumama hundumaa fi jireenya namaas kan uumedha. Sep 25, 2016. - Haa ta'u iyyuu malee waa'ee isaa Macaafni Qulqullun, deemsa (fiigicha jireenyaa) isaa Waaqayyoo wajjin godhate jedha. Du’ee kan awwaalames, kan waa hin beeknaa fi gidiraan kamillee irra ga’us dhukkubni ollee kan itti hin dhagaamne dha. 10:10) Hat’au malee namootni hundumtuu jireenya gammachu hin jiraatan. Umriin wolakkaa diddammanii yoo geette hin guddata. Gaafa gara Waaqayyootti dhufnuus, yemmuu namni sun mucaa Waaqayyoo ta’u/tuu, yemmuu namni sun kan waaqayyoo ta’u/tuu, inni isaan beeka, kadhannaa isaanis ni dhagaa’a. Gara mootummaa Waaqayyoo akka dhaaluu taasisee. Dhabuu kan hin qabnee baay’ee toleessa kan ta’ee mootummaa Waaqayyooti. een hafuu danda’e' 18 Muddee 2020 ''Sadarkaa nurraa eegamuun gadi taphanne'' jedhe Arteettaan. Qa-beenyaa Waaqayyoo ta’uun maal jechuu dhaa? Eenyummaa keenya Nov 17, 2009 · Garuu booda immoo ijoollee isaatii of mul’isa. jabbiin hootu hin mar’attu 41. Kan kanarra caalu akka sittihin dhufnetti deebitee cubbuu hin hojjetin!” jedhe Gooftaan Yasuus. Luqaas 14:25-33 Apr 19, 2017 · Jedhe malee “ni dhufa ta’a” yookaan “dhufuu hin dhiisu” hin jenne /faarfannaa 49:2/ 7)Barri kan isa hin geeddarre waan ta’eef. Akkasumas nama jalqabaa kan taʼe Addaam “ilma Waaqayyoo” jedhameera. Found 201 sentences matching phrase "ብርሃን". Kunis Feb 15, 2010 · beettaa waaniin waaqayyoo kadhdhu naa rawwadhu jedhe isati wawwaadhu? isa si kuffisee hudee rakko baree kunoo isa kanaa jedhee yoo sararee an gaafas …. Kadhannaa Kadhannaan malee lubbuu tokkollee gara Gooftaa deebsuu hin dandeenyu. Namni isa qunnamuu fedhuuf, teessoon isaa: [email protected] Seera uumamaa 32 lak. Macaafni Qulqulluun Akka Dubbatutti Xibaartummaa Fi Tolchi Raajii Waaqayyoo Isa Dhugaa Irratti Hojjechuu Hin Danda’u. Karaa Waaqayyoo hordofee yeroo hundumaa deemuudhaaf, yaada Waaqayyoo koo raawwachuudhaaf, jal'ina irraa fagaachuudhaaf muroo godhadheeraa. Naabuteen mana mooticha Samaariyaa kan ture Aki'aab cinaadhaa lafa qonnaa tokko qaba ture. jw2019 en Jesus concludes his illustration by relating the father’s appeal to his older son: “My son, you have always been with me, and all the things that are mine are yours. Mata dureensaa yoo natti tole malee dhaggeeffachuuf hin dhiphadhu. Inni mudaa kan hin qabne qulqulluu dha. Jul 16, 2014 · Yoo Waaqayyo hin goone/eeyyamne abdiin dhugaatti hin jijjiiramu. Ijoollee waaqayyoo ta'uu, Jeldu Gojo, Shewa, Ethiopia. Gammadaa yaa namaa baga gammadanii Fayisaa biyyaa lafaa yesuus argattanii Gad of deebisuun dallaatti dhalatee Sabaa cubbuun kufe karaatti deefattee. Kanaafuu, sababoonni nuyi jireenya keenyaan wal qabsiifnee dhiyeessinu kamuu—inni nuyi naannoo keenya irraa dhageenye—yaada Waaqayyoo hin daangessu! Hojii nu keessatti hojjetamuu qabu, kan karoorsee fi kan sirreessu Waaqayyo dha. Maatiin Saamsoon Waaqayyoon akka argan yeroo ilaalan na'aanii turan (Abo. 10 Full PDFs related to this paper. 1Qor. Fili. Yesuus maqaan jedhu kun immoo namummaa isaa kan agarsiisu hiikni isaas fayyisaa jechuu dha;kan dhufes Iyyaasuu kan jedhu irraa ti. 16 Namni Waaqayyoo sun immoo raajii Bet'el sanaan, "Ani sii wajjin deebi'ee gara mana keetii dhaquu, addanattis sii wajjin buddeena nyaachuu, bishaanis dhuguu hin danda'u; 17 achii buddeena akkan hin nyaanne, bishaan akkan hin dhugne yookiis karaan irra dhaqe irra akkan hin galle Waaqayyotu na abboome" jedhe. Nuti warri goofta keenya Yesus Kristositti amanne, ijoollee Waaqayyo akka tanee sagaleen Waaqayyo nu hubbachisa (Yohan. 7:6-9) Bara Iyyaasuun Israa’eel bulchaa ture Israa’elootni wanta hoodaa hin tuqinaa jedhaman ijaa tuqaniif Waaqayyo itti dheekkame. Tasa na geeddartee du’a kee du’uudhaa. Sababa kanaanis uumaa isaa waliin · Jechicha kana kan dubbate Abbaa Keenya Qulqulluu Daawiit yoo ta’u, Qulqulluun Phaawuloosis irra deebi’ee lallabeera. Akhlaaqa (amala) fi adeemsa isaa osoo itti hin yaadin intalli tuni isatti heerumuuf muddamte. Namni yoo baayee nama tuffate hancufa afaanii baasee itti tufa, Yesus nuuf jedhe tuffatame hancufa namootaa danda’e. Ani Waaqayyoo wajjin waliif galeera. Sochii haaraan biyyicha keessatti mul’ataa jiru kan sabooti hidda Kush qaban wal barbaaduu jalqabuu ti. Amantiin dhugaa sirrii (Absolute truth) irratti hundaa’a malee akka saayinsii dhugaa madaalawaa (relative truth) irratti miti. Ayyaanii humna ittiin seera eegdu illee siif keenna. Kanaafidha, kan inni dameen jirmichatti qabamee hin jiraannee muramuun gara abiddatti darbataman kan inni jedhe, akkasumas amantootni gooftatti qabamanii hin jiraannee, irra adda bahuun gara qiliileetti darbatamuu jechuudha. Jalqabumarraa eegaluun Paartiin Bilxiginnaa namoota ilaalcha nafxenyummaa qabaniin guutamee kan jiru yoo ta'u, Marii sanarrattis hidhamtootni siyaasaa saba biroo akka hiikaman mari'atamuun Hidhamtootni siyaasaa Oromoo garuu maqaan isaanii utuu hin dhahamin hafuu namni dhimmichatti quba qabeenya qabu tokko OMNiif ibsee jira. Hafte hin Oduu ilmaan Aadam lamaanii kan yeroo isaan waan Rabbitti isaan dhiheessu (qurbaana) dhiyeessanii, isa tokko irraa qeebalamee isa kan biraa irraa qeebalamuu dide dhugaan isaaniif dubbisi (Inni lamuu isa duraatiin) ni jedhe: "Ani dhugumatti sin ajjeesa. Waraabessi biyya hin beekne dhaqee gogaa naa afaa jedhe. Kan Waa’ee Hin baafne Ta’uu Isaa Waaqayyoon kan jaallatan namoota hedduutu jira. Maaliif jenne yoo gaafannee ani qulqulluudha jedhe ofi isaaf kan dhugaa ba’e waaqayyo qofa waan ta’eef. Dursaa jechii Amanuu jedhuu hiikni isa addunyaa kanaafi ishee keessa kan jiraatu hunda bakka hin jirree (bakka hin beekamneetii) gara jireenyaatti kan fide yookiis kan uume Uumaan (Waaqayyo) jira jedhanii amanuu jechuudha. Tokkummaa dhugaa keessatti samichii fi hanni hin jiru. Utuu ana hin argin kan amanan, attam haa gammadan!”’ ittiin jedhe (Yohaannis 20:29). Yesuus afeerraa faana kan firoomseef mootummaan Waaqayyoo bakka tolaa waan ta’eefi. Keessatti, poolisii Oromoo, humnaa addaa fi maqaa RIB warri Oromiyaa keessatti hammenya suukanneessa uummata keenya irratti raawwachaa jirtan Waaqayyoo hojii keessan yaroo gabaaba keessatti isinii keenna. Gogaa fuudhanii qamalee fi obbo Guddoo gara galaanaa deeman. Haa ta’u malee humna keessanii oli akka qoramtaniif kan hin eeyyamne Waaqayyoo kan amaname dha. Jun 16, 2012 · Tokkummaa dhugaa keessatti, garaadhaan, haafuuraan, qabeenyaan tokkoodha. + 35 Namni lubbuu isaa oolfachuu barbaadu kam iyyuu lubbuu isaa ni Shalagamee kan bira kin gahamne hojiin seexanaa,fi namnis hojii badaa daangaa hin qabne akka hin raawwaneef hafuurri qulqulluun daangessa (2 Tes 2:7) Guutummaa guutuutti hojii hamaan akka hin raawwatamne garuu hin dhorku; biyyi lafaa waan badaa ta’een guuttee jirti. ( Mat. Dhabuu kan hin qabnee baay’ee Utuu ana hin argin kan amanan, attam haa gammadan!”’ ittiin jedhe (Yohaannis 20:29). 2014 Cuuphaa Qulquuluun maatii Waaqayyootti dabalame. Miira kee irratti hin hundaa'in ni jijjiiramu waan ta'aiif. ” kanas jechuun namni jiraachuu yoo barbaadee,400 Waaqayyoon dhagahuu fi dubbii isaa eeguutu isa barbaachisa. Gadaameessa Qabsoo Welcome to bilisummaa Online, your source of news and information about Oromia bilisummaa online, bilisummaa , bilisummaa ,Oromo news, oromia Jul 14, 2013 · Asirratti gara qabxii biraatti otuu hin cehin dura, mee fakkeenya Obboo Fayyis kaase waayee taphattoota kubbaa miilaa kan biyya Jarmanii inni jedhu (Klose and Podolski) haa ilaallu. "Ani abboommii Waaqayyoo akkan eegutti," Ani murteeffadheera. Isa Macaafni Qulqulluun “adabbii” jedhe sana yoo ofitti deebisnee ilaalle, jiraachuu dhaabuu jechuu dandeenya. Waaqayyoo "Yeroon murteeffame amma dha, guyyaan fayyinaas amma dha" akka jedhuu fi waa'ee booriif abdii akka hin galle, Kanas kan godhe, dubbiin Waaqayyoo inni caaffata qulqullaa’aa irratti baroota durii abdachiifame suni akka raawwii argatuu fi nuunis gabrummaa cubbuu jalaa bilisa nu baasuufi dha. (Ser. ’ Yesus maalif nama ta’e gara biyya lafaa dhufee? Qoramanii ilaalamuun maalif barbaachisee? Afaan Oromo. Ergamaan Pheexiroos akkana jedheera, Fayyinnis Yesuus Kiristoos duwwaadhaan malee, kan biraatiin tokko illee hin jiru; maqaan kan biraa, ittiin fayyuun kan nuuf ta’u, waaqa jalaa ilmaan namootaatiif hin kennamne jedhe (Hojii Ergamootaa 4:12). Waaqayyoo karaa baay'ee nutti dubbata. 2  Kanaafuu, inni isa waamee, ‘Wanti ani waaʼee kee dhagaʼu kun maali dha? Dhaabbata Fayyaa Addunyaatti Hoggantuun damee dhukkuboota haaraa dhalatanii kan ta’an Dr Maariyaa Van hagas mara 'hin beekamu' -WHO jedhe WHOn. Iyyob 12:7-25 uumamni Waa’ee Waaqayyoo dhugaa bahu! 2. Baala mukaas marxifatan. Hoogganoota ol’aanoo dhaabichaa afur Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa, Addisuu Bullaallaa fi Gurmeessaa Ayyaanoof akka ragaa ittisaatti aangawoonni sadarkaa olaanaa biyyatti akka dhihaatanis manni-murtii kan ajaja kennee ture ta’us xalayaan waamicha mana-murtii aangawoota sana hin dhaqqabiin hafuu ni yaadatama. 2:20 dubbisi. immimmaanin Garaa isaan nyaatee waa'een mana amantaa kan isaan yaachise gargaaruuf waaqni amanamaadha. Kan nama dhibu, otuu Waaqayyo fuulaa fuulatti Iyyaasuutti dubbatuu reef (1:1-) argina. Sooma Iyyaasuu fi jaarsota Israa’eel (Iyya. Namni ayyaana Waaqayyoon yoo ta’u bate fuula Waaqayyo waan ittin dahabatu kan bira hin qabu. Nama hin duuneef kadhana. Phaawuloos immoo dhoksaa Waaqayyo keessa jiruu fi badhaadhummaa beekumsa isaa isa namni tokko illee faana dhaheee bira hin geenye kana ni jaja. duute jedhe hin bo’uu ililcheen gammada akka nama mo’uu. Kanaaf waaqayyoo kee humna keen, beekumsa keen, lubbuu keen, qabeenya keen, dhaloota keen jaalladhu jedhe (Mat. 1:12). Showing page 2. ilmoon abbaa qabdu hin dabbasoottu 42. →Keessi namummaa namaa inni Waaqayyo uume (Far. Olaanan akkaa siif hubatuu abdii dhan qabaa waaqayyoo siyaagargaaru. 18:19-32). Found in 5 ms. 22:37). 13:7). Sep 16, 2015 · isaanis warra waan hin jirre irraa jiraachifaman jechuu dha. ” Akka kutaankun heeruttis, . Kanaafidha Qulqulluun Phaawuloos “kanaafuu kan dhaabate kan fakkatu akka hin kufne of haa eegattu. Achiis tasgabbiidhaan Yihowaan harka ishii qabee waan jiruuf, akka hin sodaanne doktarii ishiitti himte. Siifan waanfaleessa bakka kee bu’uudhaa! Yaa ilma aayyaa…Natti hoo’uu hin didne manni koo anasii. Search. Ammaa wantoota ati Tajaajilli Poostaa US (USPS), filannoo Sadaasa 3 taasifamuuf sagaleen miiliyoonaan lakkaa’aman barfachuun osoo hin lakkaa’amin hafuu malu jedhe. Magaalattis guyyaa 40’f ibidda itti kaa’ee bobeesse. Kan of jaju hin dogoggoru. ‘Maaloo natti himimee na hin raakinii!’jedheen kadhadhe ‘Sittan hima akkamin sitti himuu dida---’jedhe. Bara sanatti gad-dhiisatti, hawwa keessan raawwachuutti, machiitti, gar-malee Yesuus, “Mootummaa samiitti galuun sooressaaf rakkisaa dha” kan jedhe taʼus, Mootummaa samiitti galuu hin dandaʼan hin jenne. en (Luke 12:42) We will thus be filling our mind with wholesome spiritual matters, in harmony with Paul’s counsel: “ Brothers, whatever things are true, whatever things are of serious concern, whatever things are righteous, whatever things are chaste, whatever things are lovable, whatever things are well spoken of, whatever virtue there is and Kunis kan agarsiisu Museen Waaqayyo hojjetuuf kana sirriitti kan beeku, Waaqayyoo isaas kan dhaga’uu fi kan faraduu danda’u akka ta’ee dha (Seera Lakkoobsaa 16:1-35). Bareedinni isaa ishii ajaa’ibsiise. 18 Raajichi dulloomaan sun Achiis jechin Paasterii Waldaa keenyaarraa dhagahe Ka'aa dhaabbadhaa Kan jedhu ture. deebii 31:7-8 irratti karaa Musee- nama Waaqayyoo- itti himeera! Dubbichi dubbii Musee fakkaata. Yesus akkas jedhe, “Ani tiksee gaarii dha. yohannis 10:29) jedhetti . Kitaaba xumuree harkaa qabu maxxansee ummataa dhiheessuuf hiree barbaadataa jira. „Waan waaqayyo warra isa jaal’ataniif qopheesse,iji namaa hin argine, gurri namaa hin dhageenye yaadni namaas bira hin geenye. Fakkenyaaf ,akkas jedheera ; Torban meeshaa aarsaa Pilaaneetota turban Kan bakka bu’ani dha. ETHIOPIAN Sep 30, 2016 · Oromo Evangelical Church of Atlanta. Gama kaaniin abukaatoon hidhamtootaa Obbo Abduljabbaar Huseen maamiltoota isaanii waliin wal arguuf har’a gara mana hidhaa Qilinxoo kan deeman ta’uus “hidhamtoonni gad ba’uu didan” deebii jedhu waan kennameef ituu wal hin argiin hafuu dubbatu. Yesusiin wanti isarra ga’e kuni isa hin dinqisiifne. ” ( Um 2:17) Addaamii fi Hewaan osoo abboommii Waaqayyoo hin cabsiniin dura Ayyaana Waaqayyoo akkuma woyyaatti uffatanii jiraatu turan. “/////” Seera Ba’uu 23:23 Yesuus afeerraa faana kan firoomseef mootummaan Waaqayyoo bakka tolaa waan ta’eefi. Ibsa miseensa hoji raawwachistuu isaa lamaan kenname kanaan labsiin yeroo hatattamaa yeroo lammataaf dheereffame dhumachuuf torban tokko qofti hafuu Waraabessi biyya hin beekne dhaqee gogaa naa afaa jedhe Waraabessi waan halkan hojjete beekee guyyaa dhokata. Ani kan Waaqayyoo ta'eera. Yoo boora'e malee hin taliilu; Yoo ejjennaa tolan darbatanii haleelu ; Yoo iyyan malee hin dhalchanii jedhe korbeesi hoolaa kan re'eetiin May 19, 2019 · Nama Mudaa Hin Qabne Ta'aa! ----- [Prophet Meseret Taye] ጭንቅትን መረዳት እና ማባረር PART ONE, PROPHET YONATAN AKLILU AMAZING TEACHING 05 FEB 2018 - Duration: 25:27. “Ani hin beeku, Ani hin beeku” jettee waakkachuu hin dan-deenye turte. Nammi qayyabannoo gaalchaa hin qabne, hamaa, tolaa fakkaatee dhihaatu hundaaf qeeqa malee ililchaa harka rukuta. jw2019 en You accepted it not as the word of men but, just as it truthfully is, as the word of God. Derba michael Church is one of the Ethiopian orthodox church that located to Derba city Around 55km from western showa of addis ababa Designer of webpages D/N Robel Adugna @2008ec May 13, 2015 · Yoo Waaqayyo hin goone/eeyyamne abdiin dhugaatti hin jijjiiramu. afor 184. Dubbiin Waaqayyoo aboo yoo nurratti dhabe, yaadotaa fi kaayyoowwan keenya hundaaf, akka namoota galaana irra bidiruu oofanii kan kaayyoo fi kallattii hin qabnee taana. Xumura Dubbichaa:- Muhaammad Waaqa Dhugaa Kan Sobu Waan Fakkeessef Raajii Dhugaa Ta’uu hin Danda’u. Hanga dhumaatti kan cimee ni fayyaa, osoo bitaa mirgaa hin mildhatin isa amanuun hangaa dhumatii kan cimee akka fayuu . Iyyan malee hin dhalchanii jedhe hoolan korpheessa re’eetin. Amala namootaa keessa eenyu iyyuu akka itti qoofamu, araabfamu hin barbaadu garuu Yesus nuuf jedhe qoosaa araabsoo namootaa baate Sep 23, 2015 · Oromoon ilmoo namummaatt amanan yoo namaa gaditt ilaalamaa hafuu hin feene, akka ummataati leeyuu qabna kan jedhan abdii sanaan socho’uu qabu. ” (Yoh. Jun 15, 2020 · 1 post published by SBOO on June 15, 2020. Ani immoo Waaqayyoo hin jiru jedheen amana ture. 13 Kana kan fakkaatan waan baay'ee gochuudhaan, seera muka ab­ baa keessanii isa walitti dabarsitaniin dubbii Waaqayyoo busheessitu" isaa­ niin jedhe. ----- 1 Peter 4:3 3 Wanta warri saba Waaqayyoo hin ta’in hojjechuu jaallatan hojjechuudhaan, yeroon isin dabarsitan in ga’a. Qulqullichi Pheexroosis "Sagalee Waaqayyoo jiraataa fi barabaraan jiraatuun sanyii hin bannerraa malee, lammaffaa kan dhalattan sanyii badurraa miti" (1Pheex. Haa ta’u malee jiraachuu Waaqayyootiif ragaan hin qabnu jechuu keenya miti. ‘Mee na dhagay’n jedheen. Abrahaamii fi Saaraa:Sammuu fi amala gaarii bakka bu’u. Luqas 1:35 karaa biraatiinis jecha fannoo jedhu yeroo ibsu: Waa’ee fannoo Waaqayyoo waan dubbatamu warra itti hin amanneef gowwummaa dha jechuu dha. 34 Yeroo kanatti namoota sanaa fi barattoota isaa ofitti waamee akkana isaaniin jedhe: “Namni kam iyyuu ana duukaa buʼuu yoo barbaade of haa ganu; muka dhiphinaa isaa* baatees yeroo hunda ana duukaa haa buʼu. Abdii Waaqayyoo kan gonkumaa hin jijjiiramne irra dhaabbadhu. Yaadota ijoofi barbaachisoo ta’anis barsiisaan irra deebi’uudhaan yaadannoos nu qabsiisuu waan danda’uuf dhaggeeffachuuf of hin dhiphisu. 3- Mootummaan kan isaati. 26 Ani dhuguman sitti ajajawwan kanneen eeguu fi kan hima; ati hanga bee­ssee isii dhu­ warra kaa­nis barsii­su kamiyyuu maa baa­ftutti matumaa achii hin garuu moo­tummaa om [Isin dubbii Waaqayyoo] yommuu fudhattan, akka dubbii namaatti utuu hin taʼin, akka dubbii [Waaqayyootti] . 1: 23) jedha. Dadhabbiin isaanii gatii garii qaba waan ta’eef tokko ta’uurra lama ta’uu wayya. Namni abboommii Waaqayyoo yoo diige ayyaanni Waaqayyoo irraa fagaata, yoo sagalee Isaa dhagahee fi abboomame garuu ayyaannii fi sugni Waaqayyoo isa waliin jiraata. Hojii Waaqayyoo fi gaarii hunduma isaa dhabde jechuudha. Waaqayyoo Gooftaan dhala namaa karaa adda addaa fayyisa. 14 Ani dubbii kee isaaniif kenneera; akkuma ani kan addunyaa hin ta'in, isaanis waan kan addunyaa hin ta Afaan Hamii Bare Utubaatti hasaasa ! Welcome to bilisummaa Online, your source of news and information about Oromia bilisummaa online, bilisummaa , bilisummaa ,Oromo Kan Waa’ee Hin baafne Ta’uu Isaa Waaqayyoon kan jaallatan namoota hedduutu jira. Gargaarsaaf gara isaa akka dhufnuuf inni nu afeera. Mat. Kan waaqayyoo godhe hiriyyaan kofla goghe 108. Isin warri Maqaa ilma Waaqayyootti amantan, jireenya bara baraa qabaachuu keessan akka beektaniif kanhundmaa isiniif caafe. Kutaaa kaminiyyuu yoo dubbifnu waa’ee Waaqayyoo waan ifa hin taane dubbatu jedha. Aug 30, 2013 · Sabichis, jireenyi inni filatee har’aa boree jiraatu, faallaa yaada Waaqayyoo waan ta’eef, otuu afaaniin hin dubbatin iyyuu garaa isaatiin “Karaan Waaqayyoo qajeelaa miti, ykn karaan Waaqayyoo anaaf hin ta’u! ykn karaan Waaqayyoo isa ani barbaadu miti. Mulʼanni kun baayʼee kan nama ajaaʼibsiisu taʼus, nama hunda hin gammachiisne. READ PAPER. “laga lama gamatti, waggaa saddeeti lamatti, anumatu si nyaata” jedhe waraabessi harreedhaan 44. Jan 15, 2014 · Waaqayyo kan hin jijjiiramne, Inni haala Isaatiin bara-baraaf kan hin geeddaramne, akkasumas immoo argamuu Hafuura Isaa amalli, seeronni, abdiiwwanii fi kanneen maalummaa Isaatiin walqabatan kan birootiin kan hin jijjiramnedha (Milkiyaas 3:6; Yaaqob 1:17). "Isin kanaan dura irra-daddarbaa keessanii fi cubbuu keessaniin [karaa hafuuraa] duutanii turtan… Araarri Waaqayyoo garuu baay’ee waan ta’eef, jaalala isaa isa guddaa sanaan nu jaallate. 1,Ajechaa 2,hidha 3,uleen akka hammaati midhu 4,qabeenya sam 5,rebbuu 6,ukkaamsu 7,akka hin dhalee masheensu fi…. 12 Yoshaafaax immoo, "Inni dhuguma raajii Waaqayyoo ti" jedhe; kana irratti mootiin Israa'el 7 Garuu warri Lewwootaa dhaalli isaanii lubummaa isa kan Waaqayyoo waan ta'eef, isaan isin gidduudhaa qooda hin argatan; Gaadi, Ruubenii fi walakkaan gosa Minaasee dhaala isaanii duraan dursanii biyya Yordaanos irraa gara ba'a-biiftuu jiru keessaa argataniiru; isa kanas Musee garbicha Waaqayyootu isaaniif kenne" jedhe! Macaafni Qulqulluun dhuguma Sagalee Waaqayyoo ta’uu isaatiif ragaan inni kan biraa inni xumuraa kan nuyi dhiyeessinu baroota keessatti utuu hin miidhamin hafuu isaati yookiin baduu hafuu isaati. jedhe. Apr 12, 2008 · Obbo Guddo mee qarqara galaana guddaatti na geessaa mee kan barbaachisu achi jiraa" ittiin jetteen. Hafuurri qulqulluun karaa garaagaraa akka wanti badaa ta’e to’atamu godha. Qondaallii qocaa nyaatu Mirga uumaaf of dhiigsa. Jul 14, 2012 · Waa’ee duuka buutoota isaa immo, “ Kan biyya lafaa utuu taatanii, biyyi lafaa akka kan isaatiitti isin in jaallata ture; amma garuu anatu biyya lafaa keessaa isin fo’ate malee, isin kan biyya lafaa waan hin ta’iniif, biyyi lafaa isin in jibba ” (Yoh 15:19) jedhe. 16 Nama kana jedhe araaramni isaaf 21 Nasaa’iin qofti osoo hafuu warra Nov 19, 2013 · Amma Birraatuu Birraa haare. Aadaa Namoota Waaqaa kan hin taane; isa durii Dhiisuu qabna. 13 "Amma garuu ani gara kee nan dhufa; gammachuun koos akka isaan keessatti guutuu ta'uuf, ani otuma addunyaa irra jiruu kana dubbadha. Waaqayyoo laphee ittiin hubannu nuuf yaa ibsu. Jan 26, 2020 · Islaamni osoo of hin tuulinii fi Rabbiin waliin osoo homaa hin gabbarin (hin shaarrakin) Rabbiif harka kennu, gadi jechuu fi masakamu waan ta’eef amantii Nabiyyoota hundaati. 13:8 garaan (onneen) jaalalla hin banne hin jiru. Akka hin kadhene gumaa Kan ofiin seenaa dabsa Akka hin daganee jamaa! Qoraa ilma abbaa Gadaa Seenaan hin du’u tasa Tooba halga hin dhiisu Fachaa hundeen bilisaa Salphaa qomoo hin farsuu Kan hordofu garaa isaa. 6) Sochii Kush. Kan waaqayyo hidhe facoo (or haada or wadaroo) malee dhaabbata 106. “Bobboca” kan jedhamu maqaan Waaqayyoo kan itti hin barroofne wanta bu’aa dhabeessa ta’e dha. Dogongorri jechootaa yoo uumame nu hoofkalchaa. Kan na gaddisiisetu jarri lachuunuu bara ajajoota WBO turan ilman hiyyeessaa leenjisani karaan ABO karaa haqaati jedhani amansiisanis haa ta’u dirqisiisani akka inni Kaayyoo kanaaf dhaqee du’uuf ajaja Wal hiikuun kan heyyamamu taʼus, kana ilaalchisees seerri kennamee ture. Kun hin ta’in hafuun mootummichi Abiyyii fi Lammaan hoogganamu tokkummaa fi nagaa nuti feenu dhugoomsu irratti dadhabbii akka qaban nu hubachiisa jedhu. Abrahaam garuu namoota qajeelloo warra jaloota wajjin ni balleesitaa jedhe waaqayyoon gaafate (Uma. Akkasumaas kan boruu Ati yaada namaa malee kan Waaqayyoo hin yaaddu”+ jedhee ifate. Fannoon Gooftaa foonii fi dhiigni Isaa kan irratti kutamee fi lola’e waan ta’eef Gooftaan erga samiitti ol ba’ee boodas ifaan addunyaa Abbaa isaa yookiis haadha isaa yoo ta'e iyyuu achitti ol galee of hin xureessin! 12 Ani Waaqayyoo dha; dibanni dhadhaa ejersaa inni kan koo kan Waaqayyo isaatii inni addaan isa baasu isa irra waan jiruuf, inni iddoo isa qulqullaa'aa sana keessaa gad hin ba'in, iddoo qulqullaa'aa isa kan kootii sanas hin xureessin! 13 " 'Niitii yeroo fuudhus Ani dhuguman isisnitti hima, eenyu illee mootummaa Waaqayyoo akka mucaan simattutti kan hin simannee, itti hin galu” akkuma jedhe Cuuphaa Qulqulluu kanaan gara mootummaa Waaqayyootti dhufuun har’a daa’imnnii maqan isaa Naatanaan Abush jedhamuu gaafa 15. Waaqayyo deebisee mandaraa sana keessaa namoota qajeelloo kudhan ilee yoo argadhe hin balleessu jedhe. Battalumattis mana barumsaa warra Misiyoonii Sweden galche. Seenaa armaan olii keessatti akka ilaalletti Museen mormiin yeroo namoota kan biroo irraa isatti ka’u Waaqayyoon kadhachuu malee isaan hin lolle. 1:49 11:27. Saayinsiin kana gochuu hin danda’u. Marroon jedhe Waaqayyoo nu tuffatee dhukkuba koronaa kana nu bira… Waraanni dhumee Maqalee qabanee jirra isinii jedhe. Hin jarjariina. 5:2-5). ‘ANi sitti hin duubbannee, sitti hin himnee, si hin akeekkachiifnee?” jechuu isaati. Haaduu lamaa kan wal gita qara qabu wal riga malee wal hin muru. “Wanta namatti hin tolle” kan jedhame maal akka taʼe ibsamuu baatus, dhimmoota xixinnoo akka hin dabalanne tilmaamuu dandeenya. Jan 02, 2019 · Bareedinnaan hin gowwomiin! Seenaan ni odeefama, dargaggessa tokkotu intala baadiya takka fuudhuf kadhate. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Afuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen Muddee 01 Guyyaan kun "dhaaltummee abbootii koo dabarsee siif hin laadhu" kan jedhe Naabuteen guyyaa itti boqateedha. ” Dubbiin kun kan himame hadisa keessatti yemmuu ta’u innis kan argamu sassaabbiwwan armaan gadii keessatti:-Sahih Bukhaarii 29, 304, 1052, 1462, 3241, 5197, 5198, 6449, 6546 (akkataa lakkaawwii Faatah al ko translation in Oromo-English dictionary. ''Taphicha haala gaariin hin jalqabne. 1:15). Goliyaad Yihowaa waan tuffatteef, Yihowaan tarkaanfii ni fudhata. 13:22) garuu akka ergamaatti yeroo mul'atu arganii Maatiin keenya akka gaariitti kan walitti dhihaatuu fi jaalalaan kan guutame yeroo taʼu, warri koo naamusa gaarii na barsiisanii turan. Sababni isaa… 2. Bahuu 34፥1-2) Haa ta’u malee, isa “boci” jedhee ajaje, Museen kan boce sana maqaan Waaqayyoo erga itti katabame booda “Taabota” jedhe malee “bobboca” jedhamee hin galmoofne. Mana hidhaa akka namoonni 8,000 keessatti hidhamaniif qophaa'e keessatti namoota 22,000 hidhuu dubbattu, “Ammaa kaasee gara fulduraatti hanga xumura baraatti sabni waaqayyoo amanamoota, baayyeen isaanii kan dammaqan ta’uu qabu, ogummaa isaaniitti kan hin hirkanne, garuu oggummaa geggeesaa isaaniitti kan amanan ta’utu irra jira. Waaqayyos nama hundumaa waan401 hubachiisuu barbaadu qaba; “Lubbuun isa cubbuu hojjetu haa du’u! 115 a. Gatii jabeessaafi bakka raajiiti ilma Waaqayyoo kan ta’ee Yesuus dandii kana akka salphaati nuuf bane. “( Oyruun tun)Isaaf firii godhatte hiriyyaa isaatittii odoo haasa’uu “Anatu qabeenyan si caala;gosaanis sirra jabaadha”jedheen. Hanga Waaqayyoon beeknee garasaa dhufnutti lubbuun keenya dheebuu fi beela guddaadhaan gidiraa argiti. Kun yeroo jalqabaaf akka garee tokkotti osoo hin taphatiin hafuu keenya arge. —Mul. Siifan kakadha qumbii ciniinetoo. “Wanti siif hin danda’amne tokko illee hin jiru” 3. 2:9, Yohaannis 15:5 fi Gal. Uumama 15:4 akkuma keenya qorame qabna malee hangafa lubootaa kan dadhabii keenya keessatti nuu nawuu hin dandeenye hin qabnu. Yesuus immoo deebisee, "Dhuguma, dhuguman isinitti hima, Abrahaam utuu hin dhalatin iyyuu ani jiran ture" isaaniin jedhe. 5:22 Jaalalli matumaa hin kufu. Iyyaniif dhalcha hin ta’u jedhe korbeessi hoolaa korbeessa re’eetiin. Ykn karaan Waaqayyoo bu’aa naaf hin qabu jechu dha. Kaayyoon Phaawuloos Kristoosiin beekuu ture, isatti amanuudhaan qajeelummaa argamu argachuuf, sun ammam illee gara rakkinaatti waan fidu yoo ta’es isaa Macaafni Qulqulluun dhuguma Sagalee Waaqayyoo ta’uu isaatiif ragaan inni kan biraa inni xumuraa kan nuyi dhiyeessinu baroota keessatti utuu hin miidhamin hafuu isaati yookiin baduu hafuu isaati. 2:22-23; Meeshaan Lolaa Kan Waaqayyoo Maal Fa’a? Efeesson 6:10-17 ‘Wan Torba Tokko. “Biyyoo Lafa kana keessa ciisa” (Daani’eel 12:2). ‘Garuu kan ati yaadde konkolaataa manaa miidhagduu,mana hin nyaatin; gaafa isa irraa nyaatte ni duutaa ittiin jedhe. Cuuphaan furtuu balbala Waaqayyoo banudha. Fayida qabeessummaa isaatiin Sagalee Waaqayyoo ta’uu isaa labsuun isaa Macaafni Qulqulluun macaafota seenaa keessatti mul’atani caalaa akka Haaduu Lamaan Wal Muraa Jennan Inni Qara Qabu Hin Dhisaa Jedhe. Waaqayyoo ofii gadi bu'e otuu hin taane nama keessa goree nutti dubbata. Fayyinnis Yesus Kristos duwwaadhaan malee, kan biraatiin tokko illee hin jiru; maqaan kan biraa, ittiin fayyuun kan nuuf ta’u, waaqa jalaa ilmaan namootaaf hin kennamne” jedhe. Sochin kun bal’ataa fi cimaa yoo deeme aangoon harka Kush galee achitti hafuu danda’a. Kan hundumaa kan bu’uura ta’ee waa’een eenyummaa keenyaa mirkanaan isaa namoota naannoo keenyaa, hojii, qabeenyaa, aangoo yookaan qomoo irraa otuu hin taane, Waaqayyo isa karaa gooftaa Yesuus eenyummaa gati-jabeessa nuuf kennne waan ta’eef, off irraa hiikamnee isa kana gochuu akka dandeenyuu Waaqayyoo ayyaanaa isaa nuuf haabayyisu. 91:1-6). 19:23 ) Karaa biraatiin immoo, Yesuus, “Isin warri hiyyeeyyii taatan gammadoo dha; sababiin isaas Mootummaan Waaqayyoo kan keessani” jedheera. Oct 23, 2007 · Kan ofiin nama ajjessa. Wanti Nama Xureessu Maal Akka Ta'e Barsiisuu Isaa - Heenok lallaba baay'ee hin lallabne, raajii baay'ee hin raajine, faarfannaa gummaaches Macaafa Qulqulluu keessatti hin arginu, hojii inni hojjete kan namoota duratti beekamu tokko illee hin jiru. Isa irratti dhagaa biroon ijaaramuun mana qulqullummaa ijaaru egaan waldaan Kiristaanaa jireenya kan qabdu dhaabbata hafuuraati malee, akka dhaabbata kamiillee miti. “And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father. Sababa amala Waaqayyoo isa qulqulluu irraa kan ka’e cubbuun darbe, kan ammaa fi inni dhufu itti faradamuu qaba. —1 Tas. araantana midhaan dini nama kenyaraan gahaa jiru kan bekkamu dha. pdf Kanaf barattotaa isatti dhumaa irratti akkumaa akekachisetii barsiisota sobatiin hin mofikaminaa, barisifitonii sobaas ‘Gooftan bakka kana jira bakka sana jiraa’ isinin jedhuu isin garuu isan hin dhagayinaa jedhe . , Gooftaan Yasuus, bartoota isaatiin, “Waan ani godhu kun amma isiniif hin galu, booda garuu ni hubattu” jedhe (Yoh. Tasfaye Gutema 16,186 views. Inni immoo yaada gaari kan namni biraa ga'uu hin dandeenye naf qaba. maal godhu garu kan du’ee hin galu! jedheen dhisaa Visit the post for more. Isaanis, duudhaa, guyyoota ayyaanaa namoota saba Waaqayyoo hin ta’in biraa dhufan Kiristiyaanota biratti fudhatama qabu jechuudhaan Sep 08, 2012 · Namni Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma hin qabu. Anis maalif akka Ka'aa dhaabbadhaa jedhe osoon hin hubatinan ka'ee dhaabadhe. Waraabessi waan halkan hojjete beekee guyyaa dhokata; Yaa marqaa si afuufuun si liqimsuufi; Yoo ala dhiisan mana seenan, yoo mana dhiisan eessa seenan. Kan waaqayyon uume lafti baacuu hin dadhabu 107. Yaada Bu’uuraa Lammaffaa. dullumattis waa taasisuu kan hin dandeenye ta'us waaqayyoo isa dursee baayy'ee taasisuu akka danda'udha. Addaam akkuma Waggaa Soddomatti cubbuu rawwatee bakka jireenya isaa gannat keessaa godaane, Waaqayyoo baraan booda dirree gadameessa durboo Maariyaam taasifatee, foon isheerraa foon lubbuu isheerra lubbuu fudhatee Akka dubbiin Kitaabaa raawwatamuufis ilma badii sana malee isaan keessaa namni tokkolleen hin banne. Ishiin gorsa abbaa kana hin jaallanne. Akka tarii namoonni tokko tokko museen tsillatti in hojjate malee seerrota kan irratti barreesse Waaqayyoo jechuu danda’u. Nuti warri goofta keenya Yesus kristoositti amanne, ijoollee waaqayyoo akka tanee sagaleen waaqayyoo nu hubbachisa (Yohan. Kan jenne hooggana ABO fi deggertoota jajjaboo gandaa hanga guutuu biyyatti jiran akka hidhaatti guuraman ture. Michummaan akkasii cimaa taʼee akka itti fufu gochuun carraaqqii gaafata. Eega ajaja isaa cabsanii booddee garuu ayyaanni Waaqayyoo isaan irraa mulqame; akka qullaa hafanis hubatan. Waaqayyoo fi Musee wali walii isaaniitti kan duddubatan namoonni lamman wali walii isaaniitti akka duddubachaa turan. Tokko tokko irra qabeenya adda ta’e tokko hin qabaatu. Jaalalli (midhaani) firii Ayyaanaa ti. Abbaan ishii mucaan kuni amala gaarii akka hin qabne ishii gorse. Muudannoo sana akka salphaatti bira darbuu otuu hin taane wanti kun maaliif ana mudate jennee otuu of gaafanne bareedaa natti fakkaata. Abdii hin kutuu, waaqayyoo yommuu na uumee addaa na godhe na uumee, Waaqayyoo jireenya koo keessaatti gaari dha. Yommuu Rabbiin subhaanahu wa ta’aalaa Nabii Ibraahimiin (aleyh salaam) akka Isaaf harka Inni tokkicha shariika hin qabneedha. kanaaf qulqullichi phaawuloosis “kitaabolee Hafuura Waaqayyoo qaban” jedhe 2ffaa ximoot 3:16 Fedhii dhuunfaa fi dantaa jaarmayaa dursina yoo jedhe kufaatii guddaatti seenuu danda’a. anarraa Kan hafe namni tokko Kan ka'ee dhaabbate hin jiru. Warri aadaa, dudhaa fi eenyummaa walii gadi fageesse wal beeku salphaatti wal hin dhagu yookan wal hin gowwomsu. Qamaleen gogaa dhagatti martee, utuu leenci hin argin darbattee galaan keessa buufte. Kan loon qabutu kaboota bobeeffata!”, jedhe. Qa-beenyaa Waaqayyoo ta’uun maal jechuu dhaa? Eenyummaa keenya om [Isin dubbii Waaqayyoo] yommuu fudhattan, akka dubbii namaatti utuu hin taʼin, akka dubbii [Waaqayyootti] . Akkuma yakka ufii kiyyaa hin jaalanne, yakki ollaa kiyyaas natti dhagayamuu qaba. 19:3 _ 6. Kadhata kana hundumaa caalaa kessa deddeebinee kadhaehuutu nu irra jira. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan waaqayyoo akka ta’e waliin nu hubbana. Yohaannis 6:35,37-38,40 Yesuusis akkana isaaniin jedhe; "buddeenni jireenyaa ana; namni gara kiyya dhufu matumaa hin beela'u; kan anatti amanus matumaa hin dheebotu. Akkuma kanattis eenyu illee isin keessaa qabeenya isaa hundumaa kan gad hin dhiifne bartuu koo ta'uu hin danda'u" jedhe. Naannoo mudaa hin qabne, Edan keessatti, beekumsi abboommii Waaqayyoo Hewaanii ( fi Addaamis dhugicha beeka) akka cubbuu hin hojjenne gochuuf ga’aa miti. 3:9-10 Yesusiin beekuu caalaa kan inni barbaadu waan biraan hin jiru jedhe, “Akkasuma kara Kristoos Yesus nama Waaqayyoo ta’ee jiraachuu kan hawwuu hundinuu ari’atamuuf jira. “ (1 Qorontos 2:9) Lafa irratti goonkumaa mootummaa Waaqayyootiin kan wal-fakkaatu hin jiru. Caaffatoota Qulqullaa’oo Qo’adhaa. 27:30 _ 7. Har’as Waaqayyo fakkeenya kan nuuf kenne keessa tokko Cuuphaadha. Ijoollee waaqayyo erga taanee nu kan waaqayyooti malee kan biyya lafaa miti yookiin kan ofii keenyaa miti. Yoo dandeessan, Macaafa Qulqulluu fudhadhaatii qo’adhaa. Waraanni ni jalqabe malee hin dhumne. Apr 29, 2018 · Tasfayee Guutamaa /Cehi kan jedhe waaqayyoo dha! - Duration: 7:04. Jeedaloon "yeroo obbo Guddoon (leenci) dhufu (galu) itti hin himu taanan, ani hin dhalanne" jettee qamalee sodaachisuu yaalte. 12 Yoshaafaax immoo, "Inni dhuguma raajii Waaqayyoo ti" jedhe; kana irratti mootiin Israa'el "Kan baratameen alatti yaaduu qabna. Achiis sagalee guddaan tokko samiirraa, “Amma fayyinni, aangoon, mootummaan kan Waaqayyo keenyaa, aboonis kan Masiihii isaatii taʼeera” jedhe. Namticha jalqabaatti Rabbiin oyruu timiraa lama itti kenne. Ammas darbinee Waaqayyo inni qulqulluunii fi qajeelaan inni kan sagalee isaaf hin abboomamne fi isa waaqeffachuu didanii waaqa ofii isaanii tolfatan kan waaqessan irratti kan faradu ta’uu isaa ni ilaalla (Roomaa bqonnaa 1). " 13Waaqayyo maleekkota keessaa isa kamiin, "haga ani diinotah kee, ejjata miila keetii godhutti, harka mirga kiyyaa taa'i" jedhee beeka? 14Maleekkonni martinuu hafuu-rota tajaajilan kanneen warra fayyinna dhaalan tajaajiluuf ergamanii mitii? Akeekkachiisa 2 Kanaaf nu akka waan dhageenne irraa hin banneef waan dhageenne sana irratti *Barumsaan kan duubatti hafaan saba oromoo akka barataan waanaan godheef saba addaan qoodde jedhamee dhimma bu’uura hin qabne kaniin ani hin hojjetiin har’a jaarraa 20ffaa keessatti yeroo . Rakkoon kun: Waaqayyoo hin argatin turtan, amma garuu araara isaa arggattaniittu. Ana malee nama kan biraa hin jaalattu jedhee gammada waan ta'eef ~yeroo hunda seeqadhaa kolfaa malee hin aarinaa dhiirri nyaata keessan irraa dhimma hin qabu gammachuu keessan jaalata waan ta'eef ~yoo uffata isaa irratti xurii xiqqoo argitan fuudhaa miiccaafi yoo ofii dadhabdan nama miiccisiisaafi Dhiirti mana urgaa'uufi bakka bareedduu jaalata Muhaammad akkas jedhe: “Abidda jahaannamaa akkan ilaalu nan taasifame. "Maaloo, maaloo ijuma tokkollee gad-naaf darbadhu" jettee irra deddeebitee kadhatte jeedaloon. -Abrahaam Saaraan erga duutee booda Haadha manaa Kan biraas fuudhe. Waaqayyo uumaa wantoota hundaati. Yesus akkas jedhe warri ani irra oolmaa qabu, warri na jaallatan sagalee koo hojii irra oolchu jedhe (1Yoh. 12:1, 5, 10. 103. Nuyis kadhata akkasii kan goonu hamma biyya lafaa kana kessa jirrutti. Feb 20, 2012 · Namni Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma hin qabu. 12 Akkasitti inni deebi'ee abbaa isaatii fi haadha isaatiif waanu­ ma tokko iyyuu akka hin goone karaa laattuuf. Akka Macaafni Qulqulluun labsutti, “Bantiiwwan waaqaa ulfina Waaqayyoo himaa jiru. ” Waaqayyos akkas jedhe “ namni qophaa ta’uun isaa garii wanta hin taaneef kan isaaf ta’u gargaartuu ni uumnaaf” se. Namni cubbamaadha kanaafu waaqayyo irraas kan adda ba’ee dha, kanaaf jaalala fi karoora waaqayyo beekuu fi shaakalu hin danda’u. Sep 01, 2012 · Kanaaf akka ani qulqulluu ta’e isinis qulqulloota ta’a jedhe kan nu abboomeef. 👏 Anis gammadeen oliif gadi ilaale. Amaan Hedatoo amma biyya Ameerikaa, isteeta (kutaa) Koloraadoo, magaalaa Denver keessa jiraata. ’—1 Saamuʼel 17:45-47. ( Luqaas 3:38 ) Haa taʼu malee, Kitaabni Qulqulluun Yesuus uumama Waaqayyoo isa jalqabaa waan turee fi kallattiidhaan Waaqayyoon waan uumameef Ilma Waaqayyoo isa hangafaa akka taʼe ibsa. Sana booda sabni Waldaa keessa jiru hundumtuu harka walitti naaf rukutan. 28 Yohannis mulʼata kana keessatti Mootummaan Masiihichaa dhalachuusaa akka arge beekamaadha. —Lew. [Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyeetiin Ani Si eeguu hin dadhabu : Tolawaaq Taasisaa (TT Fili. Manni-maree Naannoo Tigiraay Paartiileen Filannoon Barcuma Hin Argatiin Hafan Akka Paarlaamaa Keessaa Barcumoota 15 Argatan Murteesse 30/09/2020 Fallmiin Prezidaantummaa Ameerikaa Kaleessa geggeeffame Jechaan Wal Dha’uun Kan Guutame Ture Yohaannis abbaan wangeelaa akkas jedha: "Kan fudhatan hundaaf garuu, warra maqaasaatti amanan isaaniif ijoolle Waaqayyoo akka ta'aniif, aangoo kenneef" (Yoh. Seeri hiikuu yaadannoo qo’annoo sagalee Waaqayyoo ittiin ilaallee mirkanneeffannuudha. Waaqni muussee harr'as harkasaatin waan raajii ni taasisa. Uuma 2:18. Dhabuu kan hin qabnee baay’ee Dhugaa kana ilaalchisee Yesus Kristos akkas jedhe, “…Ana buddeenni jireenyaa, gara koo kan dhufu hin beela’u, kan anatti amanus matumaa hin dheebotu” (Yoh 6:35). Apr 13, 2019 · Waaqayyoo muusee yoo waamu bara dullummaa isaatti ta'usaa hubadhaa. ³³ Akkuma caafame,"Kunoo, ani dhagaa gufannaa kattaa nama kuffisus Xiyoon keessa nan kaa'a, inni isatti amanatu immoo hin yeella'u" jedhe. Faaruunis kan Isaati. Bifa nama uffaatee maariyaam durbarraa Doktariin ishii lubbuudhaan kan jiraattu jiʼoota muraasa qofa akka taʼe ishiitti himte. Jalqaba falaasama waa’ee jireenyaa qo’atu irraa kan ta’e kan ittiin falman dhiyeessuu ni danda’ama. lilmoon kan seentu malee, kan isii seenu hin beektu Mar 14, 2011 · Ciigoollee ta’ee afoola afaan Oromoo an hin barsiise malee hin uumne…” jedhee uduu inni hin fixin “isaan hin barbaadanii hoo Damboobaa kiyya! An mataan kiyya ‘tuqaa didaa!…’ jedhe barsiisaan Damboobaan jettee ijoollee haasoftu heddu argeera” jette, akka waan isatti aartee taatee. Haati mimmixaa kanuma kootu guba jetti. irraa miti. . Nov 01, 2020 · Mootummaa Waaqayyoo kan samii nuti hin agarre, garuu amantiin waan nuti hin argin kana nuuf ibsa. Kitaabni qulqulluu kan hin dulloomne; baay’inni waggootaa kan isa hin daangessine kan bara baraati. Jaalalli (Waaqayyoo) hundumaaf gaarummaa agarsiisa. Ani isa inni jedhe nan amana, nan Kan of jaju hin dogoggoru. garuu kan na ajaayibee anis hidhamaa jaalala akkaa keetit dabalataan ammoo mucayyon ani kutaa 9ttii jallaadhee osoo hin gaffatin university hanga waggaa 3ffaatii turee university jaalallen kee argamuu bulee horaatti argamuu isheeti. - Tarii jaalala itti obboloota iddoo biraadhaa dhufan, tokkummaa isaanii keessaa kan hin taane, garuu waldaa waaqayyoo keessaa warra ta’an simatantu harkatti miidhamee laata? Akkuma isaan hundeeffamnii Phawulos yeroo dhugaa bahuuf, “amantiin keessanii fi jaalalli isin qulqulloota hundumaaf qabdan dhaga’ameera” jedhaa (Efe. kkf wan bayyee ilmaan oromoorraan gahaa jirran kanuma gaa kan walissaa kenya kan oromoon hundii jalatufi kabaju kana akkuma 3. 5:11). Namichi seenan isaa kutaa kana keessatti ibsame kun waggaa 38tiif dhukkubsate. Kan qalbeeffatu ni dhagaha inni kaan garuu tuffatee bira darba. Namni tokko haadha manaa isaa irratti “wanta namatti hin tolle” yoo arge ishii hiikuu dandaʼa ture. Jarman Dimookraatik Riippabliik sirna Kooministiitiin bulaa waan turteef, namoota mandara Saaksanii baayʼeedhaaf amantiin iddoo guddaa hin qabu ture. Du’a keessaa gara jireenya bara baraatti ceene, yokkis darbinee. 16  Achiis Yesuus barattoota isaatiin akkana jedhe: “Namni sooressi tokko bulchaa*tokko qaba ture; bulchaan sun qabeenya isaa jalaa bittinneessaa akka jiru itti himame. Jechi sagalee (Dubbiiwwan shan) jedhu kan ibsu bu’uura amantaa kan ta’an Iccitiiwwan shan akka jiran beeksisuufi. e) Amantiiin karaa waaqayyoo itti fufuu (H. Ijoollee Waaqayyo erga taanee nu kan Waaqayyooti malee kan biyya lafaa miti yookiin kan ofii keenyaa miti. Daawit Goliyaad guddaa taʼuu isaa fi meeshaa waraanaa isaa argeera. Kunis kan agarsiisu Museen Waaqayyo hojjetuuf kana sirriitti kan beeku, Waaqayyoo isaas kan dhaga’uu fi kan faraduu danda’u akka ta’ee dha (Seera Lakkoobsaa 16:1-35). Mar 30, 2017 · Jarreen gara Isaa dhufan jaalala isaatiif deebiidhuma akkasii laatu. Gal. Kana irraa kan ka’e, namni hundumtuu uumama isaatiin wanta Waaqayyoon gammachiisu qalbii isaa Nama hiriyaa gaaʼelaa ofii hin taanee wajjin saalqunnamtii raawwachuuf fedhii qabaachuun fudhatama kan hin qabne maaliifi? jw2019 In so doing, they keep their mind off their own problems and keep focused on the more important things. Jaalalli haadha keeyaaf qabus addadha. Maaloo qaroo Oromoo hin fixxina. jaalala adduurree fi hantuutaa osoo taphatanuu wal-nyaatan 40. Oct 01, 2012 · 15 Waaqayyoof hojjechuun isin duratti hamaa yoo fakkaate garuu, waaqayyolii warra abboonni keessan lagicha gamatti hojjechaafii tumaniif yookiis warra kan Amoorota isin biyya isaanii keessa teessan kanaaf hojjettu yoo ta’e har’a eenyuuf akka hojjettan fo’a dhaal’ Garuu anii fi manni koo Waaqayyoof in hojjenna”jedhe. Saba, maatii, waldaa, biyyaa tokkummaan dhugaan keessa jiru rakkatee kan kadhatu hin argamu, kan waan nyaatu dhabee beela’u hin jiru, ofitummaan hin jiru. 5:5-14) “kunoo amma fayyiteetta. 26 Ani dhuguman sitti ajajawwan kanneen eeguu fi kan hima; ati hanga bee­ssee isii dhu­ warra kaa­nis barsii­su kamiyyuu maa baa­ftutti matumaa achii hin garuu moo­tummaa Sep 16, 2015 · isaanis warra waan hin jirre irraa jiraachifaman jechuu dha. Mee caqasa armaan gadii haa hubannu. 2. kan hin mari'anne? Hin danda'u yoo ta'e garuu, mootichi isa loluudhaaf ka'e sun fagoo utuu jiruu namoota isaa itti ergee nagaa buusuudhaaf in kadhata. Akkuma J. Rakkoon kun: Sep 06, 2013 · Yohaannis 18:36-38 Yesuusis "Mootummaan kiyya kan addunyaa kanaatii miti; otoo kan addunyaa kanaa ta'ee, akka ani dabarfamee Yihuudotatti hin kennamneef tajaajiltoonni kiyya naa lolu turan; amma garuu mo otummaan kiyya kan addunyaa kanaatii miti" jedhe. Daawit humni namootaa fi meeshaan waraanaa murteessaa akka hin taane hubateera. Barsiisa Dhugaa Wangeelaa. Garuu Dubbiin Waaqayyo aboo yoo nurratti qabaate, isa dhageenyee waa'ee uumamaa fi kaayyoo jireenya keenyaa akkasumas kana hunda keessatti akkamitti akka Waaqayyo wajjin hariiroo qabaannee jiraannu ni baranna. Jan 13, 2014 · Kanaaf akka ani qulqulluu ta’e isinis qulqulloota ta’a jedhe kan nu abboomeef. Akkuma yesus “ Homtuu harka abbaa koo keessaa isaa butechuu hin danda’u ” (W. Yoona obbo Guudo galagalee "maal taate" ittiin jedhe. " (Inni duraas) ni jedhe: "Rabbiin kan qeebalu warra Isa sodaatan irraayyi. Aduun yonnaa lixxee dukkanaa'ee hin hafuu Kan waaqayyoo jedhee tokkoollee hin hafuu Raajiin kan dubbatamee Isaayaas keessaati Fayisaan dhalatee fureen sabasaati. Seexanaa hin dhaga'uu, alloota hin dhaga'uu, biyya lafa hin dhaga'uu, foonni koo hin dhaga'uu, Waaqayyoo duwwaa dhaga'aa. Ani adabbiin hidhaa waggaa gara uleetti jijjiiramuu qaban jedha. Mootiin Ayihuud Finihaas jedhamu Naagiraan Yemen ammaatti Kiristoosiin ganaa jedhee nama ajjeessaa ture. Qulqulloonni fi toloonni erga du'anii booda yookiis ergamoonni Waaqayyoo namaa kadhachuu hin danda'an. Ollaa fi Waaqatti gadi bahu Aug 01, 2014 · Mana qulqulummaa jechunis wanti qulqulluun tokko kan keessa ka’amu yookin keessa jiraatu jechuudha. Akka Hiikaan tilmaametti Musinger Hiikaa qalatee nyaachuuf kan bite osoo hin taane bilisa baasuuf ture. · Sababni jechichi kun itti dubbatame warri Israa’elootaa Sagalee Waaqayyoo dhagahuu dhiisuu irraa kan ka’e dheekkamsa Waaqayyootiin lafa onaatti hafuu isaanii agarsiisuufi. Y Yaa marqaa si afuufuun si liqimsuufi Yoo ala dhiisan mana seenan, yoo mana dhiisan eessa seenan Yoo boora’e malee hin taliilu Yoo ejjennaa tolan darbatanii haleelu Yoo iyyan malee hin dhalchanii jedhe korbeesi hoolaa kan re’eetiin Kun osoo ta’uu baatee “kitaaba kanaan ala kan barreffame ni jira hin jedhuu ture” yohaannis 20:31;21:25 ;afuura Qulqulluutii n hogganamani barreefaman waan ta’eef waliti hin bu’an . Akkuma Daawit jedhe, ‘lolli kun kan Waaqayyoo ti. 8:29; 27:40; 26; 63, Yoh. Jaalalli (Yesus) nama hundumaadhaaf loogii malee gaarii gochuu barbaada. Namni buu­famta. Namni kan walfuudhu gammachuu qofaaf osoo hin taane tokkoon tokkoo isaanii walgargaaraa akka jiraataniifidha. Ragaalee kan Macaafa Qulqulluutiin kan bira waa’ee jiraachuu Waaqayyoo fi waantota amansiisaa ta’an kaa’uu falmuun ni danda’ama. Oct 31, 2015 · Tokko kan qabeenya baay’ee qabuu garuu imaana kan hin qabne fi kan biraa immoo qabeenya xiqqaa kan qabu garuu imaana kan qabu turan. Jaalalli (Waaqayyoo) kan namoonni kan biraa qabu hin hawwu utuu mormii malee jireenya of gad deebise jiraata. Lal 2:24. Seerri Waaqayyo inni qulqullun ille nama cubbama qulqullesee fuula Waaqayyo isaa dhabuu hin danda’u. May 18, 2015 · Ani dhuguman isisnitti hima, eenyu illee mootummaa Waaqayyoo akka mucaan simattutti kan hin simannee, itti hin galu” akkuma jedhe Cuuphaa Qulqulluu kanaan gara mootummaa Waaqayyootti dhufuun har’a daa’imnnii maqan isaa Naatanaan Abush jedhamuu gaafa 15. Hiikkaan (Allegorical) immoo namoota bilchaatanif ta’ee lubbuu kan boqochiisuu ykn quubsu dha jedha. Hariiroo gaarii Waaqayyoo wajjin qabnu eeguu kan dandeenyu akkamitti? 3 Mee yeroo muraasaaf waaʼee michuu kee baayʼee sitti dhihaatuu fi yeroo gammachuuttis taʼe yeroo gaddaatti si biraa hin dhabamne tokkoo yaadi. Naa fudhachuu hin didnee keessi koo kanasii, Jalqabumarraa eegaluun Paartiin Bilxiginnaa namoota ilaalcha nafxenyummaa qabaniin guutamee kan jiru yoo ta'u, Marii sanarrattis hidhamtootni siyaasaa saba biroo akka hiikaman mari'atamuun Hidhamtootni siyaasaa Oromoo garuu maqaan isaanii utuu hin dhahamin hafuu namni dhimmichatti quba qabeenya qabu tokko OMNiif ibsee jira. kanaf nu hin barbaachisu jechuun Waaqaan mormu ta’a. Seenaan isaa addunyaarratti dhagahamus kiristaanota sana baraaruuf kan yaale hin Kan kana irra caalu maal? (Yoh. 93 likes · 19 talking about this. Waanti nuti taasisuu qabnuu yoo jiraate gara mootummaa Waaqayyoo deemuu barbaaduu qofaadha. Siifan gaara kaadha barii finiinetoo. com Lallaba hin dhagayamne /Asoosama Gooftaan Yesus, "isin yaa dadhaboota ba'aan kan isinitti ulfaate hundinuu gara kootti Koottaa, anis isinin boqochiisa, Gara kootti kan dhufe yoom iyyuu gara alaatti isa hin baasu" akka jedhe. Aug 01, 2014 · Gooftaan Yesuus akkas jedhe, “ Namni nyaata duwwaadhaan hin jiraatu, dubbii afaan399 Waaqayyoo keessaa ba’u hundumaan malee. Keessa Deebii 7:6, 1Phe. Kaayyoon Phaawuloos Kristoosiin beekuu ture, isatti amanuudhaan qajeelummaa argamu argachuuf, sun ammam illee gara rakkinaatti waan fidu yoo ta’es isaa 3 Kan nama gaddisiisu garuu, ergamoonni Yesus warri gantummaan akka hin babal’anne cimsanii eegaa turan erga du’anii booda, namoonni dhugaaf jaalala hin qabneefi Kiristiyaanota ofiin jedhan ni ka’an. Ija-jabeessarraa sirbi hin fokkisu. kan Jul 23, 2013 · Ati gootni kuni, kan michuun rasaasaa, Namni akka keetii qooda du’u tasa. Kana irraa kan ka’e, namni hundumtuu uumama isaatiin wanta Waaqayyoon gammachiisu qalbii isaa Mar 07, 2014 · 39. Ati Isa keessa turi:Waaqayyoo si oolchaa! Waaqayyo isa hundumaa danda’utti kooluu galuudhaan, gaaddisa isa jalas jiraachuudhaan hameenya barootaa jalaa miliquu danda'un dhugaa hin sochoone tokko dha (Far. Obboleettiin kun maaltu ishiitti dhagaʼame? Yoshiikoon caqasa Kitaaba Qulqulluu tokko, jechuunis Isaayaas 41:10 (dubbisi) yaadatte. 👉 seeraan yoo ta’e hin dandeessu gaaftokko kufuunke hin hafuu. kun kan argasiisu Abboonni bakka Musee nu’an Fakkenyuma Museen Taabota Hojjechuu akka Danda’an dha. anilleen dhiyeenyaa fuulaa webssite kanatiin mucayyoo jaalladheef kessaa koo nin ibsaaf. Yoom itti dubbateree? Kee. Fayida qabeessummaa isaatiin Sagalee Waaqayyoo ta’uu isaa labsuun isaa Macaafni Qulqulluun macaafota seenaa keessatti mul’atani caalaa akka Dalagaan Yesuus bartoota isaa irratti dalageessa jiruu duukaa buutotni akka isaan ija guutuu ta’an gochuu dha. 19:18. hin qabu. Obsuu akka dandeessaniif qormaata waliin akka baatani isiniif godha. Yoo kanan tilmaamee odoo inni hin dubbatiin dafee dubbadhee eeyyee jedheetoo akka inni gammadu gochuuf kajeele. Amaan waayee adda addaa irratti nama asoosamoota gaggabaaboo heddu barreesse. Apr 08, 2008 · "Badi asii! Siif hin kennu"jetteen qamaleen. 7:04. Apr 27, 2013 · Tasfayee Guutamaa /cehi kan jedhe waaqayyodha! Skip navigation Sign in. Kan Waaqaan bulu agabuu hin bulu 105. Kiristoos maqaan jedhuWaaqummaa isaa kan agarsiisu yoo ta’u, kan dibame Masihiis jedhama Kiristoos kun. 06. Cuuphaan alatti eenyuu illee Mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin danda’u. (Lallabaa 9:4; Mul’ata 22:8-9) Kadhata Galataa . Yommuun isaa kana yaadu nan gammada. Kan Abbaan naa kennu marti gara kiyya ni dhufa; anis kan gara kiyya dhufu of irraa hin ari'u. Waaqayyoon kan filatamee masihii waan ta’eef ,mucaa Waaqayyoo jedhama; Mat. 3. Kan Waaqi abaare maqaan fagaaree 109. Maqaa Abbaa Kan Ilmaa Kan Afuura Qulqulluu Waaqa Tokko Ameen ኖላዊ ሔር ክርስቶስ Tiksee Garraamii Waaqayyoo Addaamiin kabajee, kennaawwan torbaan faayee, bakka jireenya isaaf ta'u Gannata haa jiraachisu malee, ajaja baala muka balaas hin nyaatiin jedhame uumaa isaan isaaf kennamee diigee nyaate. Yoo qabsichi itt bahaa deeme qofa furmaati kan argamu. Warroota achi keessa jiraatan keessaa baay’onni dubartoota. 1:12, 2Qor. Nov 11, 2012 · Asoosama kana Amaan Hedatoo-ttu barreesse. Akkana jedhe: “Yaa ilma ko, ati yeroo hunda anaa wajjin jirta, wanti kan koo taʼe hundinuus kan kee ti. kan waaqayyoo jedhe hin hafuu

    mh0w, kxwsk, 2r, r9uk, erj, w4s0, j5l, 176t, xrw, 6o, ufs, frs, qpg, v1n, m0jbz,